COM VOTAR UN PARTIT REALMENT NACIONALISTA I QUE APOSTA PEL RETORN A CATALUNYA DELS NOSTRES EXPATRIATS ECONÒMICS.

Sou 386.486, per tant sou una FORÇA IMPORTANT

Tràmits per votar a les eleccions de Catalunya des de l’estranger Els tràmits per votar des de l’estranger a les eleccions al Parlament són diferents en funció si hi resideixes o hi estàs de pas. T’expliquem què hauràs de fer, pas a pas:

Resideixes a l'estranger:

  • Resideixes a l’estranger: el primer pas serà comprovar al Consolat si estàs donat d’alta com a resident a l’estranger.
  • Després, hauràs de consultar si estàs inclòs al cens a les llistes de l’INE.
  • Si tot és correcte, rebràs al teu domicili tota la documentació per votar, amb el sobre i les paperetes de les diferents candidatures.
  • Un cop hagis decidit el vot, tens dues opcions: enviar-lo per correu o dipositar-lo al Consolat o centre de votació habilitat, com a màxim el 7 de maig.

Estàs de pas a 'estranger:

  •  Estàs de pas a l’estranger: si durant tot el període estàs fora de territori espanyol i no pots sol·licitar el vot per correu ordinari, has de d’inscriure’t al registre consular, omplir el formulari de certificat de vot per correu per a electors temporalment a l’estranger i enviar-lo a través de l’oficina consolar. Uns dies més tard rebràs tota la documentació via postal i ja podràs enviar el vot per correu.

La llei ha canviat: Totes les novetats de la LOREG

Una de les novetats de la reforma de la LOREG és que els ciutadans que viuen a l’estranger ja no han de demanar el vot prèviament, procés que s’anomenava “vot pregat”.

La reforma permet als electors de fer els tràmits directament i rebre la documentació abans.

A més, els electors també tenen la possibilitat de descarregar directament les butlletes per internet. I als qui optin per votar presencialment als consolats –també poden votar per correu–, els amplien el termini a sis dies –abans eren tres.

La nova norma estableix que als inscrits al registre de residents absents, el CERA, l’administració els enviarà la documentació necessària un mes abans de les eleccions. També és previst que s’obrin més centres de votació, que hi hagi més seguretat per a evitar manipulacions i que s’apliquin noves garanties d’identitat dels electors per a evitar suplantacions d’identitat.


El vot de la gent que resideix temporalment a l’estranger (ERTA)

Els electors que es troben temporalment a l’estranger i volen votar ho han de sol·licitar abans del 13 d’abril. La sol·licitud s’han de lliurar personalment al consolat o a l’ambaixada.

Per formular-la, els ciutadans han de ser inscrits al registre de matrícula consular com a no residents. Tots dos tràmits –inscripció i sol·licitud– es poden fer al mateix moment. Una vegada proclamades les candidatures, i acabat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) enviarà la documentació per a votar. Els enviaments s’hauran de fer abans del 12 d’abril; i es farà una altra tramesa del 17 al 21 d’abril. A aquest termini, s’hi afegeix el temps que la documentació triga a arribar al domicili a l’estranger.

La documentació que rebran els electors serà la següent:

• un full informatiu,

• una butlleta de votació en blanc i una de cada partit,

• una còpia de les pàgines del butlletí oficial de la província (BOP) de les candidatures,

• el certificat d’inscripció al cens electoral,

• els sobres de votació,

• un sobre adreçat a la mesa electoral,

• un imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per correu.

 

Com voten els ERTA?

El votant ha d’introduir la butlleta de la candidatura que vulgui votar al sobre de votació. El sobre ha de tenir la documentació següent:

• sobre o sobres de votació amb la butlleta corresponent per a cada procés (si vol votar en blanc, no n’hi ficarà cap),

• el certificat d’inscripció en el cens,

• si ho vol, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses d’enviament.

Per a trametre el sobre per correu certificat hi ha temps fins al dia 7 de maig. Per a la validesa d’aquests vots és indispensable que al sobre hi consti clarament un mata-segells, o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’estat espanyol, que certifiqui que s’ha enviat dins el termini previst.

El servei de Correus conservarà fins el dia de la votació la correspondència adreçada a la mesa i la hi traslladarà entre les 9.00 i les 20.00 del mateix dia.

 

El vot de la gent que viu permanentment a l’estranger (CERA)

Els qui són inscrits al CERA ja no han de fer cap tràmit previ de sol·licitud de vot. L’OCE remetrà d’ofici la documentació següent a l’adreça de l’inscrit al cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger:

• el sobre de votació,

• dos certificats idèntics d’inscripció al cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger,

• un sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial,

• un sobre adreçat al consolat o a l’ambaixada,

• un full informatiu sobre com exercir el dret de vot i l’adreça de la pàgina web oficial on s’exposaran les candidatures i en què hi haurà els jocs de butlletes descarregables (disponibles una vegada resolts els recursos contra la proclamació de candidatures i abans del 7 de maig),

• la relació de centres habilitats per al dipòsit de vot en urna en l’àmbit de la seva demarcació consular.

 


L’enviament de la documentació es farà per correu certificat en dues trameses. La primera entre el 6 i el 12 d’abril i la segona entre el 17 i el 21 d’abril, menys en aquelles circumscripcions on hi hagi hagut impugnació de les llistes.

Com voten els CERA?

El vot s’ha de dipositar personalment a les urnes de les ambaixades, consolats o centres habilitats –es podrà fer entre el 4 i el 9 de maig, totes dues dates incloses.

També es poden enviar per correu certificat fins el dia 7 de maig i seran vàlids tot els que es rebin fins el 10 de maig. En aquest cas, al sobre adreçat al consolat o ambaixada hi haurà de constar la documentació següent:

• un sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut següent:

• el sobre de votació amb la butlleta,

• el certificat d’inscripció al cens, al revers del qual hi constarà la signatura i el número del passaport o del document d’identitat de l’elector,

• fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedida pel consolat d’Espanya al país de residència,

• l’altre certificat d’inscripció en el cens,

• si ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament a aquells països on no s’hagin obert apartats de correus.

Per a la validesa d’aquests vots, serà indispensable que consti clarament al sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent el segell de l’oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica corresponent que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis prevists.