Política de privacitat

Introducció

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a quines finalitats, entre altres indicacions. L’accés al web i les consultes remeses només està permès a majors de 14 anys.

En relació al formulari d’afiliació i d’acord amb el que estableix l’article 8.1 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics; només podran aplicar-s’hi els majors de 18 anys que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d’obrar.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de Pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Dades requerides per la tramitació de les diverses opcions incloses dins l’apartat col·labora: [Afiliació (militant) / Simpatitzant/Compromís/Donatiu]:

Nom: Dirigir-nos a vostè i establir l’acreditació d’afiliació.

Correu electrònic: Mantenir contacte amb vostè en relació a la tramitació de l’afiliació.

Telèfon: Contacte supletori per la tramitació de l’afiliació.

Document d’identitat: Determinar la identitat de l’afiliat i incorporar-ho a la seva acreditació.

Municipi: Per gestionar la tramitació de la seva afiliació. 

Data de naixement: Comprovar la majoria d’edat de l’interessat.

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i.

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de Cookies.

– Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a organitzacio@elfront.cat

D’acord amb la LSSICE, FRONT NACIONAL DE CATALUNYA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

Pel que fa a les transferències internacionals de dades, els volem informar que al nostre web disposem de dues vies de contacte. La primera d’elles és l’apartat de contacte que trobarà a la part superior dreta del web. Amb relació a la segona via de contacte, integrem una aplicació desenvolupada per Freshworks, INC, entitat acollida sota la decisió d’adequació privacy shield, que estableix un nivell de protecció de les dades d’acord amb els estàndards europeus. La informació que remeti per aquest darrer canal pot ser considerada una transferència internacional de dades. 

Tret d’aquesta, no es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ. 

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de FRONT NACIONAL DE CATALUNYA, contractats amb el nostre proveïdor de serveis amb qui FRONT NACIONAL DE CATALUNYA ha establert el pertinent contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant FRONT NACIONAL DE CATALUNYA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a organitzacio@elfront.cat, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o fins que exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà..

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable son les següents:

– Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

– Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.

– Dades recollides a través de les “Cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de Cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.elfront.cat li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web son propietat de FRONT NACIONAL DE CATALUNYA, incloent les dels menors, per les que s’ha hagut d’obtenir el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres que el menor forma part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG

Pel cas que l’usuari se subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractats per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

XARXES SOCIALS

L’informem que FRONT NACIONAL DE CATALUNYA pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FRONT NACIONAL DE CATALUNYA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que FRONT NACIONAL DE CATALUNYA consideri inadequat.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FRONT NACIONAL DE CATALUNYA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de FRONT NACIONAL DE CATALUNYA, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè. remet informació personal a través de la xarxa social, FRONT NACIONAL DE CATALUNYA quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

PROCEDIMENT D’AFILIACIÓ

Quan l’individu introdueix les seves dades al formulari d’afiliació és conscient que les dades s’empraran per les finalitats establertes a l’apartat finalitats del tractament d’aquesta política de privacitat. 

Les dades es conservaran pel temps que vostè sigui militant del partit. Transcorregut aquest, es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, si desitja continuar participant i fent-se escoltar al nostre projecte comú, li preguem ens remeti novament les seves dades.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo FRONT NACIONAL DE CATALUNYA en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre FRONT NACIONAL DE CATALUNYA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Col·laboreu amb el FNC